Don’t think just feel!

ダンス部

テキスト画像

テキスト画像

主な活動
2019年

東京経営短期大学文化祭参加